ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η OMONIA TRANS είναι πιστοποιημένη με τα πιο σημαντικά αναγνωρισμένα πρότυπα. Η εταιρία μας διαθέτει, μεταξύ άλλων:

  • ISO 9001(Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας)
  • ISO 39001 (Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας)
  • ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
  • ISO 27001 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών)
ISO 9001 (2015)
Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 14001 (2015)
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 39001 (2012)
Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας
ISO 27001 (2013)
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
Βεβαίωση «Επαλήθευσης έκθεσης ανθρακικού
αποτυπώματος έτους 2022
Η εταιρία ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΡΑΝΣ Ε.Π.Ε. στα πλαίσια της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης ως υπόχρεα να εφαρμόσει τις απαιτήσεις του άρθρου 20 του Ν. 4936 (ΦΕΚ 105Α/27-5-2022 Εθνικός κλιματικός νόμος) έχει αναπτύξει σύστημα υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατηγορίας 1 και 2 που εκπέμφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2022 λόγω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, οι οποίες έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 20 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (Ν. 4936/2022) και του διεθνούς προτύπου EN ISO 14064‑1:2019.
OMONIA TRANS