ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ)

Ακολούθως διατυπώνεται η πολιτική της Omonia Trans όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους επισκέπτες των σελίδων του (εφεξής "επισκέπτες"), δηλαδή το απόρρητο των λαμβανόμενων πληροφοριών. Η Omonia Trans διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική αυτή κατά τη διακριτική της ευχέρεια και εν συνεχεία να δημοσιοποιήσει τις αλλαγές στους χρήστες μέσω του website www.omoniatrans.gr/el-gr.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το παρόν περιγράφει την πολιτική του δικτυακού τόπου www.omoniatrans.gr/el-gr (εφεξής "website") ως προς τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες αναφορικά με τα εξής πεδία:

  • Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων
  • Λειτουργία των cookies
  • Παροχή πληροφοριών
  • Χρήστες κάτω των 18 ετών

 

Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες του website και κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες του, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κλπ.), προκειμένου να καταστούν πραγματοποιήσιμες οι επιλεγμένες υπηρεσίες για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας σε περίπτωση διευκρινίσεων. Αναλόγως θα χρειαστεί να συμπληρώνετε το e-mail σας στην περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά (newsletters) για τις προσφορές μας ή τα νέα μας. Διευκρινίζεται ότι η Omonia Trans δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των μελών του website. Ως εκ τούτου, τυχόν προσωπικά δεδομένα (πχ ονόματα πρόσβασης, κλπ) που θα δηλωθούν ώστε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες του website, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Η Omonia Trans ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το internet. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια και διαγράφονται άμεσα μετά από σχετική δήλωση του χρήστη, εφόσον επιθυμεί. Όταν πρόκειται για στοιχεία ατόμων που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία, αλλά έχουν εμπλακεί εμμέσως σε συναλλαγή με την Omonia Trans, τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση της συναλλαγής και ενδεχομένως για την ενημέρωσή τους αναφορικά με προσφορές στις υπηρεσίες μας. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο website χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Omonia Trans. Στοιχεία του αρχείου είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, ο επισκέπτης έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

Λειτουργία των cookies

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής σας στο website, οι σελίδες τις οποίες βλέπετε (μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν) αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα cookies είναι αρχεία κείμενου μέσω των οποίων ο webserver που φιλοξενεί το website μπορεί να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας. Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του website που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για το χρονικό διάστημα της επίσκεψής του. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε περίπτωση που δεν έχετε ρυθμίσει τον υπολογιστή σας να απορρίπτει τα cookies, μπορείτε να πλοηγηθείτε στο website ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφείτε σε κάποια από τις υπηρεσίες του.

Παροχή πληροφοριών

Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες που θα παρέχονται από το website στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε.

Χρήστες κάτω των 18

Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στο website.

Όροι Χρήσης διαδικτυακού τόπου www.omoniatrans.gr/el-gr (εφεξής "website")

Ο επισκέπτης στο website παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης, καθώς η πλοήγηση του στο website συνεπάγεται αυτόματα και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης.

Το website καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά σε αυτό να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Η Omonia Trans διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη ενέργεια την ανακοίνωσή τους μέσω του website, για το λόγο αυτό προτείνεται η σχετική ενημέρωση των επισκεπτών κάθε φορά που εισέρχονται στο website.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του website (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, κείμενα, φωτογραφίες) που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδικτυακό τόπο από την ομάδα διαχείρισης της Omonia Trans, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Omonia Trans, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται επομένως οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του website. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Omonia Trans.

Τα κείμενα, οι εικόνες, τα λογότυπα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το website ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του website ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο website δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

H χρήση του website πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το website σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του website.

Το website ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων για το περιεχόμενο των οποίων δεν ευθύνεται, όπως δεν ευθύνεται και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. Η ομάδα διαχείρισης του website καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ιστοτόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του website ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία (όπως ενδεικτικά: worms, trojanhorses).

OMONIA TRANS