Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019
el-GRen-USde-DEes-ESit-IT

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη OMONIA TRANS

Ένα από τα βασικότερα θέματα που απασχολούν την OMONIA TRANS είναι το μερίδιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης1 που έχει η ίδια ως νομικό πρόσωπο, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους η εταιρία θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την προσφορά της προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.

Περιβαλλοντική Συνείδηση

Στην OMONIA TRANS λειτουργούμε με συγκεκριμένες και σαφείς πρακτικές που προστατεύουν το περιβάλλον:
  • Τηρούμε σύστημα ανακύκλωσης ενδυμάτων και συσκευασιών.
  • Εφαρμόζουμε σύστημα καταγραφής και αξιολόγησης εκπομπών ρύπων για περιβαλλοντολογικούς λόγους.
  • Διαθέτουμε πιστοποιήσεις ISO 9001, ISO 14001 και ISO 39001.

Βελτίωση του Περιβάλλοντος

Στην OMONIA TRANS πιστεύουμε ότι ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά, αλλά και όλοι μαζί ως εταιρικό σύνολο, μια ομάδα με κοινούς στόχους και φιλοσοφία, μπορούμε, και είναι στο χέρι μας, να συμβάλλουμε στην βελτίωση του περιβάλλοντος. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, έχουμε προγραμματίσει και θέσει σε λειτουργία ένα ευρύτερο σχέδιο εταιρικής περιβαλλοντικής ενημέρωσης και δραστηριοτήτων.

Σχέδιο Δράσης

Η εταιρία μας, πρώτη στον κλάδο της, υλοποίησε ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης με στόχο τη χρήση καυσίμων, λιγότερο επιβλαβών για την ατμόσφαιρα (AD BLUE, bio-diesel). Επιπλέον είμαστε η πρώτη εταιρεία στον κλάδο των μεταφορών στην Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιεί υβριδικά, ηλεκτροκίνητα φορτηγά για διανομές εντός πόλης. Τέλος, είμαστε σε θέση να συγκεντρώνουμε πληροφορίες και να αποστέλλουμε στατιστικά στοιχεία στους πελάτες μας για τη συνολική ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που εκλύεται στην ατμόσφαιρα, από τα μεταφερόμενα εμπορεύματα.

Πιστοποίηση ISO 39001

Όμως, δεν σταματάμε εδώ! Στην OMONIA TRANS, λαμβάνοντας πάντα σοβαρά υπόψη το μερίδιο της κοινωνικής ευθύνης που μας αναλογεί, λάβαμε πρόσφατα την πιστοποίηση ISO 39001, που εκτός από την ασφάλεια και την υπεύθυνη διαχείριση του εταιρικού μας στόλου, προστατεύει και το περιβάλλον μέσα από πρακτικές βέλτιστων διαδρομών και καλύτερης συντήρησης των οχημάτων. Τέλος στα πλαίσια του ISO 39001 έχουν αναπτυχθεί ελεγκτικοί μηχανισμοί, ώστε να ελέγχονται και οι προμηθευτές - μεταφορείς για την ποιότητα των υπηρεσιών που μας προσφέρουν.


1 H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), σύμφωνα με την «Πράσινη Βίβλο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι: “η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία”. (Πηγή: Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη).