Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019
el-GRen-USde-DEes-ESit-IT

Αποδοτικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας

  • Εμπεριστατωμένη ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας για μια επιχείρηση.
  • Ορισμός λειτουργικών εξόδων εφοδιαστικής αλυσίδας επιχείρησης.
  • Σχεδιασμός εξατομικευμένων και βελτιστοποιημένων λύσεων διαχείρισης εμπορευμάτων.
  • Διαχείριση και οργάνωση προμηθευτών και συνεργατών πελάτη με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης στην εφοδιαστική αλυσίδα.